โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

HOT NEWS
กีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 ปี 2557 »  กีฬานักเรียน เครือข่ายบ้านโป่งที่ 3 ปี 2557 ... โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน »  โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเ... กิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์... »   กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส... กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร... »  กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต... การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2... »  การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายม... กิจกรรมวันภาษาไทย »  กิจกรรมวันภาษาไทย นายสาม เซี่ยงจ๊ง อนุเคราะห์เลี้ยงอาหารกลางวันนักเร... »  นายสาม  เซี่ยงจ๊ง  อนุเคราะห์เลี้ย... กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนเนื่องในวันเข... »  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนเนื่องใ... รับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด »  รับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด... ค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp:Enrich your English " »  ค่ายภาษาอังกฤษ "English Camp:Enrich you...
You are here: Home ประวัติโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

♦ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ♦

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

วิชาการก้าวหน้า สร้างสัมคมคุณภาพบนพื้นฐานงานอาชีพ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2012 เวลา 15:09 น. )  

ภาพข่าวและกิจกรรม

World Time Clock


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านชื่นชอบหมวดหมู่ไหนมากที่สด?